Wszystko o:

zwolnienie z podatku

Wynagrodzenia w EFS - brak podstaw do zwolnienia z podatku

KD-066-25-578 06 Przypomnijmy, że w poprzedni czwartek przedstawiliśmy stanowisko resortu finansów w sprawie zwolnienia z podatku wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy unijnej. Chodziło o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej updof

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn członków najbliższej rodziny

  Szczególny rodzaj zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków najbliższej rodziny wprowadzono stosunkowo niedawno, bo nowelizacją, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007r.       Cieszymy się nim do dziś i miejmy nadzieję, że

Zwolnienie z podatku od spadku

.  Przekazanie pieniędzy za pośrednictwem banku lub poczty to drugi obok złożenia zawiadomienia SD-Z2 warunek uzyskania zwolnienia podatkowego w przypadku darowizny. adsbygoogle window.adsbygoogle || .push Podobne wpisy: Unieważnienie testamentu Mieszkanie w spadku a podatek Jak wypełnić PIT-37

Zwolnienie z podatku od darowizny

ma prawo do skorzystania ze zwolnienia także wtedy, gdy najpierw darczyńca wypłacił pieniądze ze swojego konta, a następnie obdarowany wpłacił je na swoje podstawa prawna: sygn. akt II FSK 1394-1395 09 . Trzeba też pamiętać, że zwolnienie z podatku od darowizn i spadków, dotyczy osób z tzw

Militz Margaret towarw uywanych zwolnienia z podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do dostaw towarw uywanych?

Zygmunta Hendla. Militz Margaret towarw uywanych zwolnienia z podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do dostaw towarw uywanych? Sposobno obejrzenia wntrz na fotografiach a take przeczytania menu to due atuty, ktre czsto skutkuj wizytami nowych klientw. Dzikich odmian buntowniczki nie tylko portret i

Do celów rytualnych, zwolnione z podatku...

Jest taki film z 1980 roku pod tytułem Cannibal Holocaust . Mówi się, że to sztandarowe dzieło gatunku 8222 gore 8221 . Film na początku wywołał duże kontrowersje, gdyż po jego nakręceniu, aktorzy nie pojawiali się publicznie, a reżyser umiejętnie podkręcał atmosferę. W filmie generalnie chodzi

Rozp. w sprawie kas fiskalnych

lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 7 przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie

Zwolnienie od dochodów

wliczanie strat powstałych w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku. Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą ekonomiczną z tytułu ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego. Funkcją zwolnienia od

Jak wystawiać fakturę

usługi, określony w PKWiU lub innych klasyfikacjach, chyba że ustawa o VAT lub przepisy wykonawcze do niej nie powołują tego symbolu - w tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODATKÓW BUDOWA PODATKÓW

  Definicja podatku z art. 6 Ordynacji podatkowej nie określa konstrukcji podatku, ale jak każdy przedmiot, podatek również ma wyszczególnione elementy swojej budowy. W skład elementów konstrukcyjnych podatku należą: podmiot przedmiot podstawa opodatkowania stawki podatkowe zwolnienia i ulgi

Opinia medyczna a VAT 2011

Przygotowanie opinii medycznej 65279 nie korzysta z zwolnienia od VAT . Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2011 r. . Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość

Usługi szkoleniowe a VAT w 2011

Od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi zwolnione z podatku VAT są zdefiniowane w sposób opisowy . Jeżeli jakiejś jednostki nie można uznać za jednostkę objętą systemem oświaty, to do usług świadczonych przez nią nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku VAT, które dotyczy usług świadczonych

Interpretacja Urzędu Skarbowego ad. EFS

względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek:bezzwrotna pomoc musi pochodzić od rządów państw obcych

Podatek Vat marża - warunki i przykłady

, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 95, poz. 798 transakcje, w którym opodatkowaniu podlega marża, należy dokumentować fakturą VAT marża to znaczy w miejsce oznaczenia 8222 FAKTURA VAT 8221 powinno

zwolnienie z podatku

pisałem wcześniej, bez ofiar się nie obędzie. Bilans byłby lepszy niż wcześniej, sam podatek byłby niższy. Część dziury załatana. Dlaczego nikt nie podejmie się takiego zadania?   Zwolnienie dziesiątków tysięcy urzędników nie wpłynie dobrze na wskaźniki poparcia . Niestety, dla dzisiejszej koalicji

Ministerstwo Finansów o kredytach refinansowych

. Fiskus próbuje teraz pozbawić prawa do zwolnienia z obowiązku zapłaty 10 proc. podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Sprawa oparła się o Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, gdzie Pan Wojciech wygrał. Najprawdopodobniej Izba Skarbowa odwoła się od tego werdyktu do Naczelnego Sądu

Usługi dostawy wody, ogrzewania, wywozu śmieci i szamba

Usługi dostawy wody, ogrzewania, wywozu śmieci i szamba przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz wspólnot mieszkaniowych nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 listopada 2011 r. I FSK 154 11 . Wyrok ten potwierdził

Aukcje charytatywne bez VAT-u

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które rozszerza zwolnienie z VAT dla darowizn przekazywanych organizacjom pożytku publicznego. Te organizacje, które już odprowadziły podatek, będą mogły występować do fiskusa o zwrot nadpłaty. - Minister Jacek Rostowski podjął decyzję o

o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do umów sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obowiązujący obecnie art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności

Podatek od nieruchomości

Czy zwolnienie skacze z 3,5 milionów dolarów do 5 milionów dolarów - lub w ogóle znika - można założyć, że nie masz problemu z podatku od nieruchomości. Niewielu z nas zostawić tyle bogactwa. Ale tu, gdzie wielu ludzi nie udać: Choć możesz nie zawdzięczam podatków federalnych może być na haku do

Ile kosztuje nas Kościół Katolicki

opodatkowaniu dochody z działalności gospodarczej przeznaczone na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, na działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i kościelne. 3.Zwolnienia części duchowieństwa z podatku dochodowego 8211

Korzystanie z karty na basen i do klubu fitnes a PIT

Profit, z uwzględnieniem rocznej kwoty limitu zwolnienia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pracodawca nie pobiera zatem od tego świadczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy .     Zakładając, że roczna wartość przekazanego pracownikom świadczenia będzie co najmniej równa kwocie

Zwolnienie z VAT usług zarządzania nieruchomościami

Zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom podatnikiem dla celów podatku VAT jest każdy podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą , u których obroty z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług w roku 2010 nie przekroczyły kwoty 150.000 zł . Limit zwolnienia podmiotowego

Mapa skarbów 2!

. Podatek obrotowy:   49. Podatek obrotowy 8211 lekki zawrót głowy- wprowadzenie. 50. Kto musi płacić podatek obrotowy? 51. Stawka podatkowa 8211 porównanie Polski i Niemiec. 52. Zwolnienia z podatku obrotowego. 53. Ulgi w podatku obrotowym. 54. Pobór podatku. 55. Które zawody zwolnionez podatku

Podatek od Nieruchomości

identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Dz. U. Nr 111, poz.1291 . Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm . Ponadto rada

Odpowiedź na słowa burmistrza Rawicza

kosztów remontu w ten sposób, że mógłby nie płacić podatku od nieruchomości przez maksimum 10 lat długość okresu zależna miała być od kosztów i wielkości podatku w roku, w którym dokonano remontu . Proponowany okres zwolnienia jest właśnie taki długi po to, aby koszt remontu mogli odliczyć właściciele

Szkolenia z obsługi suwnic, obsługi wózków jezdniowych i obsługi żurawi

korzystają ze zwolnienia z podatku VAT , na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a tej ustawy . Organ podatkowy wskazał, że z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 226, poz. 1476 . Przepisy nowelizacji uchylają

Kasy fiskalne, kiedy trzeba nanieść zmiany?

opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej PKWiU 35.11.10.0 i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Dostawa kosmetyków, do których produkcji wykorzystywany jest alkohol etylowy skażony, nie powoduje utraty zwolnienia podmiotowego. Alkohol taki, pozostaje

Kasy fiskalne, kiedy trzeba nanieść zmiany?

opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej PKWiU 35.11.10.0 i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Dostawa kosmetyków, do których produkcji wykorzystywany jest alkohol etylowy skażony, nie powoduje utraty zwolnienia podmiotowego. Alkohol taki, pozostaje

Kasy fiskalne, kiedy trzeba nanieść zmiany?

opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej PKWiU 35.11.10.0 i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Dostawa kosmetyków, do których produkcji wykorzystywany jest alkohol etylowy skażony, nie powoduje utraty zwolnienia podmiotowego. Alkohol taki, pozostaje

Podstępny podatek zysków z lokat. Teraz zaokrąglą ci go zawsze w górę!

Od początku kwietnia posiadacze lokat z codzienną kapitalizacją odsetek nie cieszą się już zwolnieniem swoich pieniędzy z podatku Belki . Nowa ordynacja podatkowa zmieniła bowiem sposób zaokrąglania należności podatkowych w taki sposób, że podatek nie przekraczający 50 gr. przestał się zerować

Zmiany w podatku dochodowym. Nowe zwolnienie w 2012

stycznia 2012 r. Podatnicy, dzięki tym zmianom uzyskają nowe zwolnienia od podatku od spadków i darowizn oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oba zwolnienia dotyczą osób tworzących rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka . Zmiana w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

Poligloci płacą 10 mniej

jednak szalenie istotnym.  Po polsku możemy przeczytać, że kwota zobowiązań podatkowych polskiego przedsiębiorcy może być pomniejszona o kwotę, która przez cypryjskiego kontrahenta 8222 byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez

IKE w DM BOŚ ? Proszę bardzo !!!

podatku dochodowego od osób fizycznych. Kilka IKE - to złamanie ustawy, którego konsekwencją jest 75-procentowy podatek od każdego IKE. Zwolnienie to zawarte jest w art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli zatem przejdziemy na emeryturę i zapragniemy wypłacić środki

Przedszkolny kłopot

napisał niedawno, że w Mławie będą zwolnienia w przedszkolach. W artykule Mławie poświęcone było jedno króciutkie zdanie: 8222 Łódź zwalnia 130 nauczycieli nauczania przedszkolnego. W jej ślady zamierza pójść Mława 8221 . Z lektury choćby ostatniego 8222 Głosu Mławy 8221 jednoznacznie wynika, że

IKE - hossa dla świadomych

świadomych tego co robią. Świadomych plusów takiego rachunku zwolnienie z podatku Belki, zwolnienie z podatku od dywidend, zwolnienie z podatku od odsetek z obligacji . Świadomych również tego, że samo 8222 odkładanie 8221 na nic się nie zda. Oszczędzanie, a w kolejnym kroku inwestowanie nie ma nic

Bank być może daruje ci długi. Fiskus - nigdy! Czy aby na pewno?

może nie doceniam wielkoduszności fiskusa, ale takie mam niejasne przeczucie... Piotr Skwirowski pisze o luce prawnej, która powstałaby, gdyby spełnić postulaty bankowców. Ja chciałbym tylko zauważyć, że nie mówią oni o zniesieniu podatku od umorzenia długów w ogóle, ale o możliwości zwolnienia z tej

VAT od turnusów rehabilitacyjnych 2011

Do dnia 31 grudnia 2010 r. usługi turnusów rehabilitacyjnych podlegały zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do tej ustawy. Jednak nowelizacja z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz

Trybunał: alimenty powinny być zolnione z podatku

alimentów z 2007 r. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania tych alimentów przedawni się bowiem dopiero z końcem 2013 r. Do tego czasu organy podatkowe mogły więc odmawiać prawa do zwolnienia podatnikom, którzy chcieliby nie zapłacić podatku od alimentów otrzymanych w 2007 r. na podstawie ugody sądowej. Na

Pożyczka od rodziny

podatnika z obowiązku zwrotu kwoty pożyczki, skutkuje dla niego powstaniem przychodu podatkowego w postaci wartości zwolnienia z długu. Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych

Zagadnienia prawne dotyczące bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu mieszkalnego, cz. III

zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty obowiązuje od dnia 22.10.2007r. Zawarte w przepisie art. 68 ust. 2a pkt 5 GospNierU sformułowanie 8222 środki uzyskane z jego sprzedaży 8221 nie zostało zdefiniowane w ustawie, dlatego w celu jego wyjaśnienia uzasadnione jest posłużenie się metodą wykładni

Podatki żegnajcie ?

dotyczyć będzie tylko terytorium RP  tak jak było to w zeszłych latach czy również zysków generowanych za granicą również ? Bo dość zasadne obawy każą przypuszczać, że tylko dochody z polskich źródeł umkną podatkom co skutkowałoby tym, że i forex i giełdy zagraniczne nie łapią się na to zwolnienie. Liczy

Służbowo prywatnym autem? Rząd nie chce podnieść stawek

też wpływy do budżetu od firm, które korzystają ze zwolnienia podatkowego dla ryczałtów samochodowych wypłacanych pracownikom za jazdy prywatnym autem po mieście. Firm korzystających z tego zwolnienia nie jest dużo, większość pracodawców musi pobierać zaliczkę na podatek od wypłaconych pracownikom

Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które

PIT

lub odliczyć|odjąć|wliczyć w deklaracji|formularzu|oświadczeniu podatkowym|w PITcie ulgi|zwolnienia podatkowe .   Internetowe rozliczenie PIT|PIT online|PIT za pośrednictwem komputera|Komputerowe rozliczenie podatku|Prostsze składanie wniosków PIT   Zeszłego roku|W 2010 roku

Związki partnerskie 8211 argumenty bez ideologii i religii

podatkowe, którym przyznają określone ulgi i zwolnienia. Tak się dzieje na przykład na gruncie podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe potrafią też to samo pojęcie w różny sposób definiować w różnych ustawach. To samo pojęcie może być inaczej rozumiane na gruncie PIT, a inaczej np. na gruncie VAT

Będzie trzeba zaoszczędzić 10 milionów zł

skorzystają z możliwości zapisania się na listy PUP, bo to daje im możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dużo bardziej niepokojące mogą być sygnały o planowanych zwolnieniach grupowych. Jak na razie tylko jedna firma z Chorzowa ma takie plany. Energo-Media Sp

Informacje o podatku VAT

Większość firm jest zwolniona z podatku VAT jednak dużo z nich decyduje się zrezygnować ze zwolnienia. Decyzja taka uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Czym właściwie jest VAT, czyli podatek od towarów i usług? Jest podatkiem naliczanym do ceny końcowej produktu lub usługi

Nowe strefy ekonomiczne

prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest, zatem niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek, obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych

KREDYT GOTÓWKOWY Z PORĘCZYCIELEM

-splacaniu-cudzych-dlugow-czyli-o-czym-powinien-wiedziec-poreczyciel Zwolnienie z długu poręczyciela a przychody podatkowe ... 6 Lut 2011 - Wnioskodawca, będący poręczycielem kredytu gotówkowego udzielonego kredytobiorcy będącym osobą obcą dla poręczyciela, po uprzednim dokonaniu spłaty połowy ... www.podatki.egospodarka.pl 61895,Zwolnienie-z

Bezrobocie

nadmiernych ograniczeń w umowach pracodawców z pracobiorcami. Chodziło głównie o zmniejszanie kosztów pracy i łagodzenie restrykcji przy zwolnieniach pracowników oraz - w niektórych krajach - o obniżanie płacy minimalnej, bo jeśli jest ona wysoka, przyczynia się do bezrobocia. Reformy podejmowano zwykle pod

Przywileje finansowe Kościoła

Minimalne podatki księży brak podatków z 8222 tacy 8221 i usług takich jak śluby, pogrzeby, chrzty ulgi za darowizny ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości 8211 to tylko niektóry przywileje finansowe Kościoła katolickiego i innych Kościołów w Polsce Zyski z tacy - ważna część

Na chorobowym

Dostałam dość długie zwolnienie,  9 dni . Doszłam do wniosku, że ze zwolnieniem jest tak jak z emeryturą - na emeryturę idzie się, gdy już nie wiele się chce i nie ma się już tylu sił, a na zwolnienie gdy jest się chorym. Co z tego że mam czas, skoro nie mam siły?  Lekarze mówią, że nic poważnego

Problem y

po 5 latach i za zgodą pracodawcy . Ponieważ wpłaty są inwestowane w długich okresach powyżej 5 lat , więc rachunek będzie zawierał oprócz wpłat także wypracowane zyski. Pracodawca decydując o zwolnieniu pracownika, może dokonać cesji z rachunku indywidualnego tego pracownika na jego rzecz

Kto płaci podatki, ten frajer

podatników pojawiać się będą z uzasadnionymi wnioskami o zwolnienie z podatku. Może by tak na przykład zwolnić z podatku pielęgniarki... Jakże często narzeka się na niestabilność prawa podatkowego. Propozycja nowelizacji ordynacji podatkowej jest przykładem legislacji psującej system prawny - jest to po

Wykiwani, albo jak Placforma podatki obniżała... cz.1

tym ciekawym przypadku w 2002 r. tekst, ale redakcja jednego z pism podatkowych nie opublikowała go , - w przypadku dochodów uwzględnianych do wyliczenia tzw. stopy procentowej - tylko w sytuacji uzyskania dochodów krajowych. Do 2003 r. obowiązywało w ustawie PIT w art. 21 ust. 1 pkt 20 zwolnienie od

zwolnienie z podatku

rozporządzenie będzie podstawą do wydania przez polski rząd przepisów dotyczących warunków udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości quot - powiedział Dynak. Jak wyjaśnił, projekt rozporządzenia KE jest przedmiotem konsultacji z państwami członkowskimi i jego

Co nas czeka w nowym roku

pilnowania nieruchomości zwolnienie przysługuje na dwa psy . Nie trzeba też wnosić opłaty za psiaka, który nie ukończył jeszcze 3 miesięcy życia. Po spadek do notariusza Ci, którym trafi się w tym roku spadek, nie będą już musieli iść do sądu, by załatwić związane z tym formalności. Od października będzie

Założyć IKE, a może PSO?

zalety. IKE zostały powołane do życie ustawa, a PSO zastały założone przez instytucje finansowe. IKE powołane przez państwo posiadają wiele zalet. Pierwszą z nich jest zwolnienie  z podatków od zysków kapitałowych, zwolnienie podatkowe od spadków, darowizn oraz szeroki sposób inwestowania. Konta IKE mogą

Kulisy sesji Rady Miejskiej. Jak wprowadzono nowy podatek. Rewitalizacja - wiele znaków zapytania. Pogłębiamy deficyt!

pracownicy spółdzielni mieszkaniowej quot Nasz Dom quot . Pan prezes zadecydował o zwolnieniu ich z pracy byli zatrudnieni na stanowiskach portierów w blokach na rzecz firmy ochroniarskiej. Utrzymują, że władze spółdzielni chcą ich się pozbyć w niezbyt prawny sposób, gdyż po pierwsze nie było przetargu na

Bankructwo odłożone w czasie

Wyborcza zatroskała się , że niewielu Polaków chce wpłacać na Indywidualne Konta Emerytalne IKE . W tym roku rachunki zlikwidowało 120 tys. ludzi. Przyjrzałem się temu systemowi IKE i widzę kompletny bezsens! Jedyną zachętą do wpłat na IKE jest zwolnienie z quot podatku Belki quot ale tylko dla wpłat do

Raj podatkowy pod Londynem

aukcjonerów, których zapewne bardziej interesowało zwolnienie z podatku dochodowego i biznesowego, niż dochody z płatnego mostu. 8222 Zapomnij o uciekaniu na Jersey, do Monako czy na Kajmany - teraz możesz kupić sobie swój własny raj podatkowy godzinę drogi od Londynu 8221 - pisał 8222 Financial Times

Moim zdaniem

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie o    Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe zadania inwestycyjne na terenie miasta w ramach pomocy de minimis o    Przyjęcie sprawozdania z pracy Straży

Zniknie limit 40.000 zł dla podatników bez kas fiskalnych?

propozycji objęcia prawników i lekarzy obowiązkiem ewidencji wszelkich obrotów przez likwidację zwolnienia obrotów do 40 000 zł rocznie , należy wyjaśnić, iż obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11

z bloga efs.blox.pl - bardzo interesujące!!!!

podatków bezpośrednich MF o szkoleniach napisał: quot Należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia ich od podatku. Stąd też świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. U osoby otrzymującej powstaje przychód z

PJN napada!

wydajność i rosnąca liczbę dni na zwolnieniu lekarskim. Mogę uczciwie, zgodnie z linią partii płacić coraz więcej podatków, akcyz i składek ratując tonący system. Mogę ciężej pracować aby zapłacić składki za studenta. Mogę zarywać noce, żeby zapłacić podatki za powracającego z saksów rodaka. Ale mogę

Umowa użyczenia lokalu a podatki

przypomnieć, że ustawa przewiduje pewne zwolnienia z podatku np. nieruchomości zajętych na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej przez OPP art. 7 ust. 1 pkt 14 , czy też zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty

Panie Boże nie pomoże

dwukrotność. Szkoda też, że krótkodystansowa PO zapomniała o swojej obietnicy sformułowanej na konferencji programowej w 2006 lub 2007 roku. Proponowano wówczas dożywotnie zwolnienie od części podatku PIT kobiety, która przed 30-tym rokiem życia urodzi drugie dziecko. I co? Nico, jak zwykle

Podatek rolny i leśny na 2012 rok w Gminie Niemodlin - Budżet Gminy Niemodlin 2012

pozostały na poziomie z roku 2011, to musi podjąć uchwałę o obniżeniu cen skupu 1 q żyta. Rada gminy może bowiem w drodze uchwały obniżyć cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Wolno jej też określać tryb i szczegółowe warunki zwolnienia z podatku

Nadchodzi kwartał podwyżek - firmy mocno to odczują

przekalkują, jaki wpływ podwyżka składki będzie mieć na finanse ich firmy mogą być zmuszeni do podniesienia cen, bądź obniżenia wynagrodzeń. Akcyza na węgiel od 2 stycznia 1 stycznia 2012 roku kończy się okres przejściowy, w którym była uprawniona między innymi do utrzymania zwolnienia z akcyzy dla węgla i

Podatki a EFS - przed lekturą artykułu weź głęboki wdech

stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia ich od podatku. Stąd też świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. U osoby otrzymującej powstaje przychód z innych źródeł quot . Taką interpretację do wojewódzkich urzędów

Co należy wiedzieć przed wjazdem do Norwegii?

naruszenie przepisów wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat za pojazd.   Przewiduje się również możliwość poboru dodatkowych opłat.     Zwolnienie od przywozowych należności celnych i używanie okresowe:   Reguły dotyczące zwolnienia od przywozowych należności celnych i okresowego używania zostały

KIEDY MOGĘ LICZYĆ NA ODPIS OD ZAKUPIONEJ KASY FISKALNEJ?

za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia - gdy rozlicza się miesięcznie 50 tej kwoty- gdy rozlicza się kwartalnie.Jeżeli dokonujesz wyłącznie czynności zwolnionych z podatku, możesz otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunki takie jak powyżej. Zwrot następuje na Twój wniosek złożony do

Akcyza na węgiel

automatycznie doliczyć. Nie chce faktury - jest zwolniony. To wynika z dodawania i odejmowania. Prof. Modzelewski wydziwia, że płatnikiem pośredniczącym są składy, a nie producenci i porównuje to do sytuacji kiosku obciążonego akcyzową biurokracją. Nie ma racji. Właśnie przez te zwolnienia obciążenie tą

Opłata Uzdrowiskowa

niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty uzdrowiskowej. Art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t.jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 wyłącza z zakresu obowiązku podatkowego podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych

Problem bezrobocia dotyczy także Ząbkowic...

przemyslowe, gdzie ma wejść kilkanaście firm tworząc nowe miejsca pracy... Oby jak najszybciej!!! A co możemy zrobić, aby także u nas, na terenie Ząbkowic, zaczęły powstawać nowe zakłady pracy? Jedną z form zachęty dla potencjalnych inwestorów może być np. okresowe zwolnienie przedsiębiorcy z podatku

E-day o dotacjach dla branży IT

branży IT ? To nawet nie połowa dostępnych programów! Jak już skorzystamy z tych najbardziej popularnych, możemy się wziąć za coś bardziej wysublimowanego. Wynajmiemy biuro w specjalnej strefie ekonomicznej i dostaniemy zwolnienie z podatku dochodowego nawet do równowartości 70 wydatków, które

Kiedy nie trzeba składać PIT rocznego

, jednak ustawa o PIT w niektórych przypadkach przewiduje możliwość zwolnienia go z podatku. Wolne od podatku dochodowego są więc między innymi: - stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie

Czy hydraulik pro bono z VAT-em?

sobotę 4 czerwca adwokaci chcą doradzać osobom najuboższym za darmo 8221 jak donosi Rzeczpospolita, to 8222 minister finansów Jacek Rostowski zgodzi się na zwolnienie z podatku VAT bezpłatnych porad świadczonych przez adwokatów i radców prawnych. I to nie jednorazowo, lecz na stałe. Byłby to

Jak nie płacić podatku od spadku lub darowizny

. Pamiętaj, chcesz zwolnienia, idź do banku. Darowizny pieniężne od najbliższych, jeśli mają być wolne od podatku, muszą wpłynąć na twoje konto bankowe. Rodzice, dziadkowie itd. mogą ci je przekazywać także za pośrednictwem poczty. Niestety, darowizna przekazana z ręki do ręki nie podlega zwolnieniu od

Akcyza na CNG uderza głównie w ... miasto Radom ! Komu i dlaczego na tym zależy ?

zmian dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Ponadto przekazujemy komunikat, iż na mocy obowiązujących dokumentów prawnych Unii Europejskiej, istnieje możliwość utrzymania stawki podatku akcyzowego na poziomie 0 . Oznacza to de facto możliwość zwolnienia paliwa CNG z tego podatku

Prowadząc sklep internetowy: być VATowcem czy nie być?

zwolnienia VAT jest tak niewielki, że bez jego osiągnięcia, działalność handlowa w ogóle nie ma sensu. W roku 2009 limit obrotów od jakich zwolnienie z płacenia VAT obowiązuje to 50 tysięcy złotych. Oznacza to, że na każdy miesiąc działalności sklepu w ciągu roku, górny limit obrotów to 4166zł. Czy jest

pożyczki od wspólników

. Czy pożyczka ta korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych? www.spolkazoo.pl ... umowa-pozyczki-miedzy-wspolnikiem-a-spolka-z-oo-248505 Opodatkowanie nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Spółkę ... 26 Sty 2011 - Spółka planuje udzielanie pozostałym wspólnikom

Zakup okularów dla pracownika. Czy opodatkować?

ekranowego . W świetle powyższego zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga, aby przyjęte w zakładzie pracy zasady przyznawania tego rodzaju świadczeń rzeczowych zgodne były z zasadami określonymi w przepisie § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia. Fakt zobowiązania pracodawcy na podstawie tego przepisu do

O co chodzi z tym podatkiem deszczowym?

. Siła głosów w Radzie nie pozwalała rządzącym liczyć na sukces. Opozycja 8211 skonsolidowana jak nigdy 8211 dysponowała 14 głosami, a rządzący jedynie 13, gdyż na długoterminowym zwolnieniu lekarskim przebywał radny Radosław Fogiel. I nic nie zapowiadało nagłego zwrotu akcji, choć wytrawny gracz

Koszty poniesione przed rozpoczęciem DG

sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać, oprócz innych

PIT - ulga na dzieci

ich omówienie Zmiana Obecnie Po zmianie I. Ustawa o PIT art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 111a ___ 1. Wolne od podatku dochodowego są: ... 111a kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8 i 9 Omówienie: Dodane ma zostać nowe zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1

NIE PŁAĆ PODATKU PCC PO ZAKUPIE AUTA NA FIRMĘ

ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług 8230 . Praktyka pokazuje, że przepis ten jest bardzo często źle rozumiany przez podatników. Mianowicie przedsiębiorcy sądzą, że jeżeli nabywca lub sprzedawca jest

Kupujesz auto na firmę, nie płać podatku PCC

jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług 8230 . Praktyka pokazuje, że przepis ten jest bardzo często źle rozumiany przez podatników. Mianowicie przedsiębiorcy sądzą, że jeżeli nabywca lub sprzedawca jest

Podatek od nieruchomosci , a obowiązek podatkowy przed upływem lat 5-ciu?

lub darowizny. Reasumując należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2005 r. będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu

POŻYCZKA RODZINIE

rodzinie podlegają podatkowi od czynności ... podatki.wieszjak.pl ... 272920,Czy-pozyczki-w-rodzinie-podlegaja-... 1 Mar 2011 - Czy umowa pożyczki kwoty 100.000 zł udzielona przez ojca synowi korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Pożyczka od rodziny | Poradnik

pożyczki w rodzinie

Czy pożyczki w rodzinie podlegają podatkowi od czynności ... 1 Mar 2011 - Czy umowa pożyczki kwoty 100.000 zł udzielona przez ojca synowi korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? podatki.wieszjak.pl ... 272920,Czy-pozyczki-w-rodzinie-podlegaja-podatkowi

Kasy fiskalne -odliczenia i zwrot za zakup od 1 kwietnia 2006

ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 50 jej ceny zakupu bez podatku , nie więcej jednak niż 2 500 zł

Więcej pracy dla skazanych - projekt MS

dla takich firm. Chodzi o zwolnienie z części podatku dochodowego od osób prawnych od której co najmniej 25 proc. równowartości należnego podatku dochodowego przekazywano by na Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz przywrócenie utraconego zwolnienia z wpłat należności z tytułu podatku

To co bezpłatne dla związków zawodowych - dla pracodawców opodatkowane.

interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie

Podatki i opłaty lokalne

przez radę gminy lub miasta w swojej uchwale. Natomiast zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnione z płacenia za jednego psa są m.in.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osoby w wieku powyżej 65 lat, które

Samochód w działalności gospodarczej

działalności gospodarczej, postanowił sprzedać swój samochód osobowy. Samochodem zainteresował się Jan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, podatnik VAT, nie korzystający ze zwolnienia w tym podatku. Zakupiony samochód będzie stanowił składnik majątku jego firmy. Ponieważ z tytułu

KNFu pomysł na podatek Belki

Jedną z propozycji KNFu zmierzających do poprawy sytuacji finansowej banków jest zniesienie tzw. podatku dla depozytów z terminem powyżej 12 m-cy. W ten oto sposób, chociaż na krótko, powrócił na łamy gazet i strony internetowe temat podatku popularnie zwanego podatkiem Belki, czyli podatku od

Ruszy tsunami po ogłoszeniu nowego podatku? Pierwszy bank już ogłasza: marże w górę

. WTF? Tak można by zapytać, bo przecież podatek jest od kredytów, a nie od depozytów. Sęk w tym, że zwolnienie machiny udzielającej kredytów hipotecznych powoduje, że banki nie będą potrzebowały tylu naszych pieniędzy , żeby osiągnąć zdolność kredytową . Już teraz w branży jest jakieś 150 mld zł zł

PIT 8211 przegląd ulg podatkowych

. Likwidacja tego przywileju powinna być powiązana z wprowadzeniem nowego systemy ulg rodzinnych na posiadane dzieci.   Zwolnienie   połowy   przychodów z opodatkowania   dla wybranych zawodów np. dziennikarze,   pracownicy naukowi.     Połowa przychodów traktowana jest jako koszty uzyskania przychodów

Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek to aplikacja pod Windows, przeznaczona dla firm zwolnionych z podatku VAT.

Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie dowolnych rachunków, ewidencjonowanie wszystkich wystawionych dokumentów czy też

Proste Faktury

czynnych jak i podmiotów zwolnionych z tego podatku. Proste Faktury cechuje wygoda i łatwość obsługi, niewielkie wymagania systemowe, możliwość wystawiania dokumentów w językach obcych oraz zgodność z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

Proste Faktury to łatwy w

Rachunek Small Business

Rachunek Small Business polski program do szybkiego wystawiania rachunków. Aplikacja przeznaczona jest dla firm zwolnionych z podatku VAT.

Rachunek Small Business został przygotowany z myślą o niewielkich firmach, które wystawiają tylko rachunki. Aplikacja oferuje

SYMFONIA Mała Księgowość Premium

zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT), opodatkowania, systemu rozliczenia w czasie czy też rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących SYMFONIA Mała Księgowość Premium

Elfin Mała Firma

, ryczałtu i karty podatkowej, płatników VAT i firmy zwolnione z tego podatku.

Podstawowe funkcje Elfin Mała Firma w wersji Standard to m.in. wygodna obsługa sprzedaży (lista towarów, cenniki, fakturowanie), wystawianie dokumentów handlowych i księgowych, prowadzenie ewidencji

Miejsca:

Warszawa (103)
Warta (69)
Janów (48)
Marki (44)
Jarosław (44)
Adamów (34)
Radom (31)
Pawłów (31)
Wrocław (29)
Kraków (27)

Osoby:

Palikot (15)
Duda (10)