Wszystko o:

wzór odpisu aktu urodzenia

Wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego

warunki cele statutowe i interes społeczny musza występować łącznie. Wzór odpisu zupełnego i skróconego aktu urodzenia, małżeństwa oraz zgonu zawarty jest w przepisach wykonawczych. Za wydanie odpisów, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej przewidziana jest opłata w wysokości 22 zł za odpisy skrócone, 33

Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

. zaświadczenie od pracodawcy powoda, 2. odpis skróconego aktu urodzenia Kingi Malewicz, 3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 200 zł, 4. dwa odpisy pozwu. Podobne wpisy: Pozew o rozwód i alimenty wzór Pisemne uzasadnienie wyroku Czy żona odpowiada za długi męża? Jakie dokumenty do rozwodu?

Pozew o rozwód i alimenty wzór

małżonków układały się dobrze. Małżonkowie prowadzili wspólnie działalność gospodarczą i co pozwalało im żyć na wysokim poziomie. W roku 2002 r. urodzili się Marcin i Rafał Wilkowie, wspólne dzieci stron. Dowód: - odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich. W roku 2004 r. pozwany zrezygnował z prowadzenia

Niegodność dziedziczenia

zamieszkały w Katowicach przy ul. Prostej 1 10 zmarł dnia 14 lutego 2011 r. Jego spadkobiercami ustawowymi są: Danuta Nowak 8211 żona, Magdalena Wilk 8211 córka, Rafał Nowak 8211 syn. Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy - odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców Syn Rafał Nowak, nie

Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

.Błękitna 14, 2 Magdaleny Wilk, zam. w Katowicach, ul. Piękna 42 23, 5. zasądzenie od uczestniczki postępowania na moją rzecz kosztów postępowania. Uzasadnienie Małoletni Michał Lipski jest synem Anny i Rafała Lipskich. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka Małżeństwo Anny i Rafała Lipskich zostało

Wniosek o spis inwentarza wzór

Katowicach. Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu. Wnioskodawca jest synem zmarłego. Dowód : - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy. Zmarły Tomasz Nowak prowadził działalność gospodarczą na dużą skalę. Zmarły był właścicielem kilku nieruchomości oraz pojazdów, a także praw różnego rodzaju o sporej

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Janiny Załączam odpis mojego aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia córki Magdaleny oraz syna Michała. Adam Nowak Załączniki: - wyciąg z aktu zgonu Janiny Nowak zmarłej w dniu 10 lutego 2011 r. - odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Wilk Nowak - odpis skrócony aktu urodzenia Michała Nowaka

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

, pozostawiając ją z dwójką wspólnych dzieci - Marcinem urodzonym 1993 r. i Adamem urodzonym w 1995 r. Dowód: skrócone odpisy aktów urodzenia Uczestnik wyprowadził się do Joanny Adamskiej, z którą pozostawał w konkubinacie do 2002r. Dowód: świadkowie - Magdalena Świst, zam.40-016 Katowice ul. Myśliwska 8

Dokumenty potrzebne przy stwierdzeniu nabycia spadku

. Pierwszym ważnym dokumentem jest skrócony odpis aktu zgonu zmarłego spadkodawcy akt dostarcza się w przypadku dziedziczenia ustawowego i testamentowego . Następnie: dzieci zmarłego spadkodawcy dostarczają odpisy własnych aktów urodzenia, a także dodatkowo : gdy dzieci są zamężne - odpisy aktów małżeństwa

Kurator dla osoby nieobecnej

wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieobecnej Magdaleny Nowak, zamieszkałej ostatnio w Katowicach, przy ul. Starej 2. Uzasadnienie Magdalena Nowak jest moją siostrą. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Nowak - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy Ostatnim miejscem pobytu i zamieszkania

Sądowy dział spadku

: Wyciąg z aktu zgonu     Spadkobiercami z mocy ustawy testamentu* są: żona Danuta Nowak, córka Magdalena Baran i syn Rafał Nowak.      Dowód: Odpisy skrócone aktów urodzenia     Innych spadkobierców nie ma. Zapewnienie zostanie złożone ustnie na rozprawie.     Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest w

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

: odpis skrócony aktu urodzenia. Pożycie stron początkowo układało się dobrze, z czasem jednak pomiędzy stronami zaczęło dochodzić do nieporozumień. Po pewnym czasie awantury w domu stały się nie do zniesienia. W związku z takim stanem rzeczy strony w znacznym stopniu się od siebie oddaliły. Od kilku

Wzór pozwu o separacje

związku z tym, że małoletnia pozostała z powodem i chce z nim nadal mieszkać, zasadne jest orzeczenie w przedmiocie zamieszkanie córki stron wraz z powodem. Piotr Nowak ZAŁĄCZNIKI: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron 2. odpis skrócony aktu urodzenia syna 3. zaświadczenie z zakładu pracy powoda Wzór

Jak dostać alimenty z zagranicy?

notarialnie odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku dziecka pozamałżeńskiego potrzebny jest odpis zupełny jego aktu urodzenia odpis aktu małżeństwa w przypadku orzeczonego rozwodu - odpis aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie zaświadczenie ze szkoły uczelni o kształceniu - jeżeli

Wzór pozwu o alimenty

. Wnoszę o alimenty w wysokości 800 zł miesięcznie. Magdalena Grad Załączniki: 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 2. wykaz kosztów utrzymania dziecka 3. zaświadczenie o zarobkach matki 4. odpis kopie pozwu Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. Anna Wilk Załączniki: m. in. 1 odpis skrócony aktu urodzenia, 2 karta informacyjna Szpitala, 3 zaświadczenie lekarza psychiatry, 4 odpisy wniosku i załączników. Podobne wpisy: Prawo do reklamacji Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem Mieszkanie spółdzielcze i komunalne po rozwodzie

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

- 8211 na okoliczność uzależnienie rodziców małoletnich od alkoholu oraz skutków tego uzależnienia, a także na okoliczność ich postaw wobec małoletnich. Uzasadnienie Marzena i Bohdan małżeństwo Nowakowie są rodzicami małoletniego Piotra Nowaka. Dowód : - odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego

dziadkami małoletniej Marty Kowalskiej. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia Marty Kowalskiej - odpisy skrócone aktów zgony Joanny i Tomasza Kowalskich. Zmarli do dnia śmierci byli przedstawicielami ustawowymi małoletniej. Wnioskodawcy są najbliższą rodziną małoletniej, nie ma ona dorosłego rodzeństwa ani

Wzór pozwu o alimenty dla dziecka

damy być rady na rozprawie . Pozew koniecznie musi być własnoręcznie podpisany. Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wyrok rozwodowy lub akt małżeństwa, gdy nadal jesteście małżeństwem oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo, gdy dziecko jest

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

: odpis skrócony aktu urodzenia. Pożycie stron układało się początkowo dobrze, choć zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wypadki upijania się przez pozwanego stawały się coraz częstsze, wzmagała się też jego agresja

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

pozostają w związku małżeńskim od dnia 27 sierpnia 2002 r. do chwili obecnej. Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia Tomasza Nowaka. W czerwcu 2010 r. pozwany Andrzej Nowak wyprowadził się z domu i zamieszkał z inna kobietą. Od tego czasu nie łoży na utrzymanie dziecka. Dowód

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................... ........................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1 odpis pozwu 2 odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego 3 w przypadku dochodzenia wyprawki - zestawienie wydatków + rachunki w 2 egz. To Ci może pomóc Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych   - Masz zasądzone

Wypłata becikowego

ośrodku pomocy społecznej zależnie od tego, kto je wypłaca w danym rejonie w ciągu 12 miesiecy od urodzenia dziecka. Pamiętaj! Becikowe wypłaca gmina na terenie której mieszkają rodzice nie jest potrzebny meldunek . Wraz z wnioskiem składa się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jakikolwiek

Jak nabyć spadek, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe? 1

notariusza, to on sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. W obu przypadkach spadkobierca musi przygotować : odpis aktu zgonu spadkodawcy odpis aktu ślubu składa małżonka zmarłego odpis aktów urodzenia składają dzieci zmarłego Sprawa spadkowa w sądzie Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

ostatnio zamieszkały w Krakowie, zmarł 18 stycznia 2010r. Dowód : odpis skrócony aktu zgonu. Jego spadkobiercami są : żona Małgorzata Nowak oraz dzieci : syn Marcin Nowak i córka Marta Gaj. Dowód : skrócone odpisy aktów małżeństwa i aktów urodzenia. Spadkodawca nie zostawił testamentu. Żaden ze

Dziedziczenie - czym jest oraz zasady dziedziczenia

pisemny wniosek. W postępowaniu uczestniczą wszyscy spadkobiercy także potencjalni spadkobiercy . Do wniosku należy dołączyć odpisy aktu zgonu i inne odpisy stanu cywilnego odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, które wykażą legitymacje tych osób do udziału w postępowaniu . Sąd w toku tego

Nowe przepisy spadkowe 2011

pokrewieństwo z nim np. akt urodzenia, jeśli jest się dzieckiem spadkodawcy . Następnie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w który trzeba napisać, kto jest spadkobiercą oraz na jakiej podstawie- testamentu czy ustawy. Na wniosku należy nakleić znaki sądowe za 50 zł i złożyć go w sądzie

Alimenty od dziadków

. ......................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1 odpis pozwu, 2 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego, 3 odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie, 4 zaświadczenie o wysokości dochodów. To Ci może pomóc Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je

Czy można zmienić nazwisko?

miejsce zamieszkania osoby go składającej. Opłata wynosi 37 zł. Wraz z wnioskiem składa się: odpis zupełny aktu urodzenia odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciągnie się również na nie dowód uiszczenia opłaty dokument, który potwierdzi naszą tożsamość do wglądu

Rozwód bez orzekania o winie wzór pozwu

strona pozwana. Wraz z pozwem składa się następujące dokumenty: skrócony odpis aktu małżeństwa skrócony odpis aktu urodzenia dziecka jeśli małżonkowie mają dziecko dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł gdy małżonkowie rozejdą się bez orzekania o winie, to sąd zwrócić 300 zł tej stroni

Pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ........................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpis skrócony aktu urodzenia, 3. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym powódki, 4. odpis pozwu wraz z załącznikami. Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód ka wnosi o zwolnienie od

Wzór wniosku o separację

zamieszkania małżonków. 3. O co występują małżonkowie - wniosek należy rozpocząć od przedstawienia swoich żądań. Tak więc małżonkowie wnoszą o separację podaje się swoje imiona, nazwiska oraz daty urodzenia , a następnie trzeba opisać: jak ma wyglądać sposób korzystania z mieszkania, gdy małżonkowie

Pozew o zachowek - wzór

dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1 2 spadku. Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia powódki. Spadek po Piotrze Nowaku to: dom jednorodzinny w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 2A o wartości 300000 zł wycena TU Warta działka 600 m2 o wartości 65000 zł wyposażenie domu o wartości 30000 wycena TU

Zaległe alimenty

międzynarodowej pomocy prawnej. Wniosek składa się w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wraz z nim należy dołączyć odpis wyroku zasadzającego alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka. Postępowanie to wolne jest od opłat. Na podstawie wyroku polskiego sądu można też

Jakie dokumenty do rozwodu?

Oto one: Akty stanu cywilnego - skrócony odpis aktu małżeństwa aktualny, by sąd w chwili wyrokowania wiedział, że strony są jeszcze małżeństwem oraz odpis aktu urodzenia dziecka ten, który został wydany przy zgłaszaniu narodzin dziecka do USC . Porozumienie dotyczące opieki nad dzieckiem

Zabezpieczenie alimentów

. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego 2. inne wskazane w pozwie 3. odpis pozwu i kserokopie załączników. Podobne wpisy: Jak uporządkować sprawy spadkowe

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

zastąpić zaświadczeniem z urzędu skarbowego, wtedy potwierdza je swoim podpisem urzędnik. Tak samo oświadcza się np., do jakiej szkoły chodzi dziecko. Oprócz oświadczeń trzeba dołączyć też: zaświadczenie od komornika skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, który potwierdzi wiek dziecka

Unieważnienie małżeństwa pozew

pokrewieństwa w linii prostej dzieci rodzice lub stosunek przysposobienia w związek wstąpiła osoba, w stanie wyłączającym świadome powzięcie woli, a także pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej osoby. Jak złożyć pozew o unieważnienie małżeństwa? W pozwie należy wskazać: akt zawarcia małżeństwa sąd lub

Wniosek o urlop ojcowski wzór

8230 8230 8230 .. Twój podpis Załącznik: 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka Podobne wpisy: Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014 r. Udzielanie urlopu rodzicielskiego Urlop macierzyński przed porodem Ruchomy i elastyczny czas pracy - na

W jaki sposób uzyskać alimenty z zagranicy?

alimentach pełnomocnictwo dla urzędu zagranicznego, aby mógł w naszym imieniu podejmować działania musi być poświadczone notarialnie odpisy aktu urodzenia dziecka oraz aktu małżeństwa zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, że dziecko kontynuuje naukę jeżeli dziecko ma więcej niż 16 lat Postępowanie jest

Sprawa o nabycie spadku

przy sporządzeniu takiego dokumentu i, co najważniejsze, zgodnie go podpisać. Jeżeli między spadkobiercami wystąpi konflikt, to sprawa może być wtedy rozstrzygnięta tylko przez sadem. Idąc do kancelarii notarialnej, należy zabrać ze sobą: skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców skrócony odpis

Jak uzyskać rozwód?

Co oprócz pozwu o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego. W pozwie opisujesz, kiedy nastąpił rozkład pożycia i podajesz powód. Wraz z pozwem składasz odpis aktu małżeństwa, odpisy aktu urodzenia dzieci oraz wszelkie dokumenty i zdjęcia , które mogą

Pozew o rozwód - co powinien zawierać pozew o rozwód?

egzemplarzach i załączyć do niego: 1. odpis zupełny aktu małżeństwa, 2. odpisy aktów urodzenia dzieci jeżeli są małoletnie 3. zaświadczenie o dochodach. Pozew powinien oprócz podstawowych elementów, zawierać dowody do rozpoznania na rozprawie np. wskazujemy świadków . Po wniesieniu pozwu należy oczekiwać na

USC: nowe zaświadczenia, stara dyskryminacja?

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów . Rozpoczęte prace zmierzają do wyeliminowania z treści

Alimenty z funduszu 2016 r.

, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny, jeśli ojciec dziecka jest nieznany bądź inny dokument potwierdzający wiek dziecka zaświadczenie, że dziecko uczy się lub

System Rejestrów Państwowych Źródło . Aż 600 błędów w urzędach w związku z uruchomieniem.

dane do nowego. Były też problemy ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Jednak - jak powiedział naszej reporterce rzecznik magistratu - w tym zakresie system działa raz lepiej, raz gorzej, ale działa . Kiedyś odpis aktu urodzenia mogłem dostać od ręki, teraz mam czekać tydzień - narzekał

Co jest potrzebne do becikowego?

składa się w urzędzie gminy: wniosek o wypłatę zapomogi oświadczenie, że na to dziecko nikt jeszcze nie pobrał becikowego kopię dowodu osobistego wnioskodawcy kopię skróconego aktu urodzenia dziecka. Pamiętaj! Dowód i oryginał odpisu należy mieć przy sobie, by okazać je urzędnikowi. Gdzie składa się

Fundusz alimentacyjny - komu przysługuje?

alimentacyjnego, oświadczenie o dochodach gdy prowadzona jest działalność gospodarcza , dowód osobisty do wglądu , skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie, że dziecko się uczy lub jest studentem tylko wtedy, gdy dziecko ma ukończone 18 lat , oświadczenie, ze dziecko nie przebywa w placówce

Obowiązek alimentacyjny - kto od kogo może domagać się alimentów?

przedstawiciel ustawowy najczęściej rodzic, który się opiekuje dzieckiem . W przypadku, gdy alimentów żąda dziecko od rodziców, to wraz z pozwem dołączyć należy odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku żądania alimentów małżonka od małżonka należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie rozwodu

Podział majątku spadek

budowlaną wiec taki zaproponowany podział, co do wartości zbliżony jest do proporcji ustalonych przez sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, zatem przedmiotowy dział spadku powinien nastąpić bez spłat. Ponadto w przedmiotowym budynku zamieszkuje od urodzenia i poczyniłem w nim spore nakłady

Jak nabyć spadek?

. Koszt usługi notarialnej: od 150 zł + odpis za 50 zł. Idąc do notariusza, trzeba zabrać dokumenty: akty urodzenia, akty ślubu dowody tożsamości akty własności akt zakupu, testament , nr księgi wieczystej, akt zgonu spadkodawcy . U notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, a jeśli któryś z

Zniesienie separacji

Wnioskodawczyni  wnioskodawca    8230 8230 8230 8230 8230 8230 ..    imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL względnie NIP. Uczestnik postępowania  uczestniczka postępowania          imię, nazwisko, adres zamieszkania,  jeśli znane proszę podać: datę i miejsce urodzenia, imię ojca, imię

Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?

ustawowy najczęściej rodzic, od którego nie żąda się alimentów . Gdy pozew wnosi dziecko przeciwko rodzicom do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli alimentów domaga się małżonek lub były małżonek, to w tych przypadkach należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu

Jak ustalić wysokość alimentów?

potrzebne są do złożenia pozwu alimentacyjnego? Złożenie pozwu o alimenty jest bezpłatne. Składając pozew o alimenty musisz do niego dołączyć następujące dokumenty: odpis aktu małżeństwa jeżeli pozywasz współmałżonka odpis aktu urodzenia dziecka jeżeli domagamy się alimentów od ojca lub matki dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Jak napisać wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka? We wniosku opisuje się sprawę jaką sąd ma uregulować. Należy przedłożyć akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci a ponadto wskazuje się: sąd do którego kieruje się wniosek nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie

Pozew o podwyższenie alimentów - wzór

dziecka. Załączniki - na końcu wymieniamy załączone dokumenty, jakie dołączyliśmy do pozwu odpis pozwu, powołane dokumenty . Podpis - na końcu pozwu składamy podpis pełnym imieniem i nazwiskiem. Sąd nie przyjmuje pozwu bez podpisu powódki. Wzór

Złożenie pozwu rozwodowego

sytuacje majątkową małżonków, a gdy powód domaga się alimentów na małoletnie dzieci, to należy także wskazać na ich potrzeby. Do pozwu rozwodowego trzeba też dołączyć załączniki.  Mogą to być np.: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Dokumenty te

Sądowe ustalenie ojcostwa

odpowiednia procedura. Muszą w nim uczestniczyć: matka, domniemany ojciec oraz dziecko - okazując dokumenty tożsamości oraz odpis aktu urodzenia dziecka. Materiał genetyczny pobiera się w placówce medycznej w obecności biegłego sądowego lub wyznaczonych przez niego osób. Biegły wystawia ekspertyzę sądową

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jakie dokumenty złożyć?

na miejscu należy dołączyć: odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni, odpis wyroku zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej gdy dziecko się tam uczy

Sprawa o alimenty

rozprawie, a brak takiego zastrzeżenia spowoduje, ze termin nowej znacznie się odwlecze. podpis musisz własnoręcznie podpisać pozew . Wraz z pozwem o alimenty złóż: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wyrok rozwodowy lub akt ślubu jeżeli nadal jesteś w związku małżeńskim oświadczenie o uznaniu

Kontakty z dzieckiem

też zaproponować, w jaki sposób mają być one uregulowane w przyszłości - powinny to być bardzo konkretne propozycje mp. co druga sobota w godzin. 12-18, wraz z podaniem miejsca spotkań np. mieszkanie dziadków . Wraz z wnioskiem należy złożyć akt urodzenia dziecka. Oprócz wniosku dla sądu trzeba też

Fundusz alimentacyjny 2015 r.

uczęszczaniu dziecka do szkoły lub studiowaniu. Przy składaniu wniosku należy okazać także: dowód osobisty skrócony odpis aktu urodzenia dziecka orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Jak wypełnić wniosek do funduszu alimentacyjnego? Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń

Fundusz alimentacyjny 2014

, gdy jego sytuacja finansowa się pogorszy, np. zachorzeje, straci pracę czy w nowym związku urodzi mu się dziecko. Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować? Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych 187 adsbygoogle

Miejsca:

Katowice (16)
Warta (10)
Warszawa (8)
Janów (8)
Wilków (7)
Adamów (7)
Komorniki (5)
Kraków (3)
Tarnów (2)
Węgrów (1)