Wszystko o:

perykopa

Perykopach koncentruje si na Starym Testamencie, ktre opisuj rozmowy midzy Bogiem a czowiekiem.

Lublin jest miastem szczeglnie znanym z bardzo gwatownie rozwijajcego si rynku usug szk jzykowych. Nabytych w konsolidacji komendy sterujce znajduj si po kadej klasie koczy si podsumowaniem rozdziau. Znalazenie samochodu na lub jest rzecz trudn. Perykopach koncentruje si na Starym Testamencie, ktre

Z tej perykopy morał

Ewangelia Łukasza 10,38-42 Maria i Marta. Nie dość powtarzać, że ten obraz starszej siostry zajmującej się nadgorliwie kwestiami materialnymi trzeba koniecznie uzupełnić o przekaz Janowy 11,20-28 , w którym Marta jest zajęta sprawami duchowymi nie mniej niż Maria. Oraz pomyśleć o naszej płaskiej co

Wpis 4

wierności, gdyż krytyczna analiza wykazała sztuczne powiązanie z sobą opisów poszczególnych zdarzeń w życiu Jezusa. Pewna liczba większych i mniejszych perykop wykazuje podobieństwo pod względem formy, stylu i słownictwa. Jeśli tekst pierwszych trzech Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu napiszemy w

Wpis 5

właściwych kulturze hellenistycznej, dostrzegalnych głównie w perykopie mówiącej o hołdzie mędrców ze Wschodu Mt 2,1-12 . W Ewangelii według św. Mateusza w harmonijny sposób zostały powiązane wydarzenia z życia Jezusa z Jego dziełem nauczania. Struktura i starannie przemyślany plan sprawiają, że łatwo

Kto jest owcą, kto kozłem, czyli z czego będziemy sądzeni

pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego . Jedna z najważniejszych perykop ewangelijnych, może nawet ze wszystkich nowotestamentalnych, może nawet w ogóle biblijnych. Nie ma jej w innych ewangeliach: uzupełniają się one sympatycznie. Przesłanie jej można wyprowadzić z całego

O Marii z Betanii i Judaszu Iskariocie. Nowa książka ks. Hryniewicza!

został wskrzeszony, siostry urządziły dla niego ucztę. Podział ról był taki, jak ten, który opisał w swojej ewangelii Łukasz 10,38-42 : tu też Marta usługiwała gościom, Maria zajęła się samym Jezusem, w tej perykopie jednak nieproszona przez siostrę o pomoc. A było zapewne kogo obsługiwać, bo bohaterem

Kto jest bez grzechu? Łóżko meblem moralnie głównym?

oznacza. Ale wyrażenie 8222 na gorącym uczynku cudzołóstwa 8221 byłoby trochę dziwne. Zaznaczyłem jednak, że to detal mam taką manię filologiczną . Ciekawsze są dane historyczne na temat dzisiejszego tekstu. Poznanianka: 8222 Nie znają tej perykopy najstarsze rękopisy greckie z wyjątkiem kodeksu D

Wpis 1

przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać 8221 Mk 8, 30.      Niemniej ważne miejsce w teologicznej refleksji nad mesjańską świadomością Jezusa, jak perykopa zawierająca wyznanie apostoła Piotra, zajmuje relacja ewangelisty Marka

perykopa

kościelny, teksty biblijne, hasła, cytaty.    W myśl reformacyjnej zasady sola Scriptura , ks. Dr Marcin Luter opowiedział się za starokościelnym porządkiem czytania perykop biblijnych podczas nabożeństw. Wittenberski Reformator swo­ją postyllę oparł na homiliarzu Pawła Diakona. Czytania biblijne według

perykopa

i uciszał niespokojne umysły. Ewangelickie kazanie czasów Reformacji wyrastało z biblijnego słowa. Także dzisiaj musi wyrastać i być oparte na słowie Bożym.       Ks. dr Marcin Luter opowiedział się za starokościelnym porządkiem czytania perykop biblijnych podczas nabożeństw i głoszeniem kazań w

Kto jest największy: Kościół ludzi nieświętych

Perykopa pełna przykazań. Najpierw ów problem apostołów, kto jest największy. Dołączyli do Jezusa myśląc, że wygrają na tym coś z ziemskich rzeczy. Pewnie niektórzy liczyli, że ten cudotwórca obali okupację i wtedy będą u władzy politycznej. W końcu idea Mesjasza czysto religijnego była wtedy jeszcze poza

Mądra cząstka Marii z Betanii

Ewangelia Łukasza 10,38-43 Dziś dzień serdecznych przyjaciół Jezusa, Marii, Marty i Łazarza. Do czytania opowieść o Marcie zatroskanej o sprawy materialne i Marii, która wybrała duchowe. Nie dość powtarzać, że obraz ewangelijny Marty bogatszy jest niż sama ta perykopa, bo w Ewangelii Jana ta

Przypowieść o nie? sprawiedliwości, na pewno o zazdrości

perykopy brzmią: 8222 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi 8221 . Jeden z paradoksów Ewangelii. Kto są ci pierwsi, czyli ostatni, i ostatni, czyli pierwsi? Najpewniej Jezus chciał przede wszystkim przestrzec w ten sposób faryzeuszy czy w ogóle Żydów, przekonanych o swojej duchowej wartości

Najważniejsze

to księgi bardzo znane i będące jakoś 8222 pod ręką . Tu odstępuję od tego zwyczaju, bo perykopa jest fundamentalna. Najpierw trochę wiadomości biblistycznych: z Biblii Poznańskiej, księgi 8222 wszelkiej scjencji pełnej , w każdym razie 8222 w tym temacie . Otóż przede wszystkim trzeba

Oddajcie Cezarowi ....

Antygona, będąca do dziś symbolem rozdarcia pomiędzy koniecznością wypełniania nakazów wiary i prawa ludzkiego. W dzisiejszej perykopie Jezus rozstrzyga ten problem jednoznacznie. Sprawia, że problem ten znika. Oddajcie cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu to, co jest boskie - proste i oczywiste. Co z tego

Antypas mniej antypatyczny

Ewangelii Mateusza 2,22, Filip wzmiankowany w dzisiejszej perykopie o śmierci Jana Chrzciciela, a także Agryppa II z Dziejów 26. Teraz o Antypasie. Ciekawe, że w dzisiejszej perykopie wypada mniej antypatycznie niż u Mateusza i Łukasza. Być może źródło wiedzy Markowej, Piotr, wiedział o nim więcej niż tamci

Jej rola szczególna

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: już od wczoraj wieczorem - to perykopa ewangelijna z mszy wigilijnej. Perykopa równie krótka, jak dyskusyjna translatorsko, zatem i teologicznie. Przepisana przeze mnie z 8222 Oremus wersja Tysiąclatki nie jest wcale jedyną możliwą. Rozmawiając na ten

Nasza Matka Powszechna. Wiara według księdza Tischnera

Bogarodzicy, także jako matki duchowej innych ludzi. W końcu z pierwszej dzisiejszej perykopy ewangelijnej wynika to wszechmacierzyństwo 8222 implicite : owa troska o wino napój fundamentalny jest symbolem kobiecej, matczynej opiekuńczości. A 8221 explicite 8221 wynika z drugiej perykopy. Można

Marta nie mniej warta, niemal jak Piotr Opoka. Nowa książka o sprawie Dreyfusa

ilość i jakość jadła była najwspanialsza. Ponieważ gość był nie byle jaki. Przejdźmy tu od razu do perykopy dzisiejszej: mamy przecież w Ewangelii Jana w słowach samej Marty przekonanie, że Jezus jest kimś zupełnie niebywałym 11,27 . Co prawda, ks. Michał Czajkowski potwierdził moje przypuszczenie, że

Jak to bywa pośród bliskich

perykopie mamy słynne zdanie Jezusa: 8222 Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony 8221 . A jeśli jeszcze zacznie swoich krytykować... 65279

Pytania o tamten świat

Ewangelia Łukasza 20,27-40 Tematem dzisiejsze perykopy jest dyskusja Jezusa z saduceuszami. Nieczęsta to w relacjach ewangelijnych sytuacja: Jego przeciwnikami są tam raczej faryzeusze. Wygląda to po trosze na paradoks: przecież to stronnictwo bliższe było mimo wszystko przesłaniu Ewangelii niż

Rodzimy się, cierpimy, umieramy

Ewangelia Mateusza 17,10-13 8222 Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: -Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: - Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: - Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim, tak jak ch

Niedziela Zeslania Ducha Świętego

zatrzymane . Ewangelia wg Św. Jana, 20, 19-23 Święto Pięćdziesiątnicy czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej tradycji zwana jest także jako Zielone Świątki. Czy opisana w tej perykopie scena to początek Kościoła? Uczniowie, obdarzeni mocą Ducha Świętego, zostali posłani, aby głosić Słowo Boże

Rozesłanie Apostołów

poszli więc i wzywali do nawrócenia. Wyrzucili wiele demonów i namaścili olejem wielu chorych, przywracając im zdrowie. Ewangelia wg Św. Marka, 6, 7-13 Używając współczesnych określeń w stosunku do dzisiejszej perykopy - moglibyśmy powiedzieć, że Apostołowie zostali wysłani w delegację. Mieli misję

Przebaczenie grzesznej kobiecie

tej perykopie najbardziej zauważalna jest dla mnie nie tyle wielka wiara grzesznej kobiety , co jej głęboki żal. Jezus odpuścił jej grzechy, dostała szansę na nowe życie już z dala od grzechu. Brzmi znajomo, prawda? Za każdym razem, gdy przystępujemy do Spowiedzi Św. - też uzyskujemy odpuszczenie

Misja siedemdziesięciu dwóch

, dał im konkretne wytyczne jak mają postępować. Czy są one aktualne również dziś, we współczesnym świecie? Mnie najbardziej przekonuje ostatnie zdanie tej perykopy: lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie . Zawsze

8222 Baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli 8221 . Jak czytać Pismo Święte?

najjaśniej. Napisałem tu wcześniej, że bywają w tekstach biblijnych informacje wzajemnie niezgodne. Przykład widać w tejże perykopie jednostce narracyjnej . Powiada na jej końcu Mateusz, że zamieszkali w mieście Nazaret, ani słowa o tym, że stamtąd pochodzą i stamtąd właśnie przyjechali, o czym natomiast

Wskrzeszenie córki Jaira

zwyczajnym bioenergoterapeutą uzdrawiającym ludzi. Tym bardziej, że druga część perykopy mówi już nie o uzdrowieniu, a o wskrzeszeniu zmarłej dziewczynki. I ten cud trudno już wytłumaczyć inaczej niż Boską mocą Jezusa. Często wieczorem odmawiam litanię do Św.Rity . Jedną z jej fraz jest: Święta Rito, któraś

Mamona miara marna. O KIK-u i Haliku

swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. 8221 Zainteresowała mnie ta skarbona. O owej hojnej wdowie czytamy też w Ewangelii Marka 12,41-44 , przy czym  z przypisu do tej perykopy w znakomitej skądinąd Biblii Poznańskiej mogłoby wynikać, że było to urządzenie tylko do zbiórki jałmużny, czyli

Bogacze i Łazarze. Niebo na ziemi raczej niebezpieczne. Prymas zaprawdę Tysiąclecia

ciekawe, ze Łazarz występuje tylko w tych dwóch ewangeliach i tylko w tych dwóch czytamy o Marcie i Marii, choć u Łukasza nie ma nic o ich bracie owego imienia. Kwestie przesłania tej perykopy. Jej echo słychać u Mickiewicza w słowach, które można streścić tak: kto za życia chociaż raz był w niebie, ten

Kain, Abel i zazdrość mordercza

dzisiejszej perykopy. Nie bardzo wiadomo, czemu nie podobał się Bogu od razu ten starszy brat najstarszy, po Ablu był jeszcze Set , czemu Pan nie chciał patrzeć na niego i jego ofiarę, a na Abla i jego ofiarę wejrzał, wzbudzając u Kaina trochę zrozumiałą zazdrość. Czemu Bóg powiedział mu, że postępuje źle

Radość z nawrócenia grzesznika

bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ewangelia wg Św. Łukasza, 15 , 1- 32 Liturgia na dziś to trzy w ramach krótszej perykopy - dwie znane przypowieści. Wszystkie mają jedno wspólne przesłanie i to w dodatku takie, które z ludzkiego punktu widzenia wydaje

Mt 7: Idź wąską drogą i buduj na skale

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka

Dawid święty, chociaż król

wspaniałomyślność wzrusza tamtego króla do łez i do uznania, że Dawid będzie królem znakomitym. Nie na długo jednak, historia się powtarza. W dalszym ciągu księgi, już nie w tej perykopie czytamy, że znowu Dawid nie podnosi ręki na Bożego Pomazańca, choć drugi raz ma po temu okazję, i znów Saul dowiaduje się o tym

Radość z nawrócenia grzesznika

On mu odpowiedział: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. 32 Przecież trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ewangelia wg Św. Łukasza, 15 , 1- 32 Liturgia na dziś to trzy w ramach krótszej perykopy - dwie znane

Malowane jajka Turnaua

przez niezrozumiałe i zawiłe perykopy ewangelii, żebyś się nie wysilał wszystko Ci wytłumaczę, tak, żebys rozumiał po mojemu, po naszemu, bo reprezentuję pewną tracącą na popularności grupę ludzi quot Najpierw nasz ideolog wprowadza nas w świat Judasza, następnie rehabilituje niewiernego Tomasza

Arcypasterze

człowieka, ale budynku: głównej świątyni 8222 papistów quot , mianowicie rzymskiej katedry św. Piotra. Z Ewangelii Mateusza 16, 13-19 na dziś perykopa o mianowaniu Szymona, syna Jony Jonasza opoką Kościoła, a z listu samego Piotra jeśli to na pewno tekst samego Apostoła pouczenie dla starszych, czyli

Chrześcijaństwo anonimowe

Ewangelia Mateusza 25, 31-46 W tej wciąż zapoznawanej perykopie mamy podstawę dla ekumenizmu w najszerszym znaczeniu. Jest tam wizja Sądu Ostatecznego, w którym zostaje rozstrzygnięta ostatecznie sprawa wartości człowieka. Nie mierzy się ona żadnym kryterium konfesyjnym: ważne jest naprawdę to, co

lectio divina 1 - jestem kochany

kontemplacją . Zagłębiam się wsłowo odpoczywam z Bogiem i w Bogu. To słowo doprowadza mnie do absolutnej ciszy, w której jednoczę się z Bogiem poza wszystkimi słowami, myślami ,obrazami.   Tak więc chciałbym zaproponować Wam jako ćwiczenie lectio divina. Pozwólcie aby słowo z perykopy o przemienieniu Pańskim

Józef wielkiej wiary

. Opowieści o dzieciństwie Jezusa dwóch Ewangelistów różnią się głównym bohaterem. W obu nie jest nim z natury rzeczy niemowlę Jezus: tylko pod koniec Ewangelii według Łukasza, w opowieści o Jego pozostaniu w Świątyni, On jest podmiotem akcji. U Łukasza dominuje Maria, u Mateusza Józef. W powyższej perykopie

Jonasz

8222 to plemię jest plemieniem przewrotnym żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza quot . Czyli czego? Z odpowiedniej perykopy w Ewangelii Mateusza 12, 38-42 wynika, że tym znakiem jest w życiu Jezusa Jego przyszły pobyt też trzydniowy w 8222 sercu ziemi quot , czyli w

Dogmat

Ewangelia Mateusza 8, 28-34 Nie cytuję tej perykopy fachowa nazwa wyodrębnionego fragmentu Biblii , bo musiałbym przytoczyć całą: spróbuję streścić. Jezus wypędza diabły z dwóch opętanych opierają się, proszą, by chociaż posłał je w trzodę pasących się obok świń. Jezus idzie na ten dziwny

Warunek cudu

drugich tylko 8221 świecką 8221 dziwnością. W dzisiejszej perykopie ewangelijnej mamy inny rodzaj subiektywizmu: cud wymaga jakby woli dwóch stron, bo bez otwarcia duchowego, wiary człowieka Bóg jest bezsilny. Czy to warunek cudu sine qua non? Myślę, że cud zawsze jest znakiem, czyli nigdy nie pada w

Włodarz jednak uczciwy

Ewangelia Łukasza 16,1-13 Perykopa ciężka do wyjaśnienia: rządca, dawniej włodarz, zabiega o względy dłużników swego szefa fałszując weksle i jest postacią pozytywną. Dotychczasowe tłumaczenia mnie nie zadowalały, więc przeczytałem z wdzięcznością w 8222 Tygodniku Powszechnym quot homilię

O złotym cielcu i Bożym miłosierdziu

bałwochwalstwie. Tak czy inaczej, przesłaniem tej perykopy jest miłosierdzie Boże. Tekst starotestamentalny 8222 rymuje się quot z przeznaczonym również na dzisiaj fragmentem 1 Listu do Tymoteusza 12,7, gdzie Paweł mówi o miłosierdziu, które okazał mu Bóg, gdy jego, bluźniercę, prześladowcę i oszczercę

Niewiasta mężna

. Ktoś nawet w prawosławiu sugerował, że większą niż Maria z Nazaretu. Ale ona też nie była zgoła kurką domową. Dzisiejsza perykopa zawiera przesławny hymn rewolucyjny Magnificat . Autorstwo Maryjne tekstu jest mocno wątpliwe, co można wyczytać także z przypisu w Biblii Jerozolimskiej, ale jeśli Łukasz

Dobre wino

drugiej perykopie jest to zdziwienie gospodarza wesela, że pan młody nie zastosował taktyki gastronomicznej. A może Jezus zachowuje najlepsze wino na spotkanie z nami w niebie, gdy zabraknie zwykłych radości?

Dwaj Tobiasze, anioł i pies

powietrzu przed domem. A było to zaraz potem, jak stary Tobiasz kolejny raz dokonał czynu zabronionego w niewoli asyryjskiej, to jest pogrzebania ziomka zabitego przez obcą władzę. O czym opowiada dzisiejsza perykopa. Księga nie należy do kanonu żydowskiego i protestanckiego, choć teraz ewangelicy dodają ją

Kain i nasi TW

Księga Rodzaju 4,1-15, 25 Opowieść o pierwszej walce człowieka z człowiekiem, czyli o tym, jak Kain zabił Abla. Perykopa biblijna fundamentalna. Grzech Adama i Ewy dotyczył stosunku człowieka do Boga, Absolutu dobra, czyli najgłębszej podstawy moralności, grzech Kaina jest także prototypem, ale nie

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

- nauczając ludzi sobą samym świadczył o tym, że nie liczy się życie ziemskie, a to w jaki sposób realizujemy wolę Boga. W dzisiejszej perykopie także Jezus odpowiadając uczniom Jana nie zapewnia ich słowami o swoim posłannictwie. Odwołuje się natomiast do tego, co dokonał i co świadczy o Nim, że jest Tym

Wartości i władza

Seleucydów pragnęła 8222 zmusić Żydów, by zjadali nawet wieprzowe mięso ofiarne quot . Dzisiejsza perykopa opowiada o matce, która patrzyła mężnie na śmierć męczeńską siedmiu synów. Gdy najmłodszy żył jeszcze, król namawiał go wszelkimi sposobami obiecywał swoją przyjaźń i wysoki urząd , by złamał Zakon

Jezus i Zacheusz

. lepiej wiedzie się komuś quot złemu quot , a dobry człowiek klepie swoją biedę. Mamy nawet przysłowie : quot Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje quot . A przecież sądy te są sądami ludzkimi. Bóg patrzy na to z innej perspektywy i rzadko kiedy udaje nam się Go zrozumieć. Zacheusz w tej perykopie

Okrągły stół

perykopie, urywku, fragmencie wyłożonym na stół Słowa Łk 14, 1.7-14 . Jezus przygląda się, jak goście zajmują miejsca przy stole, sam będąc też gościem pewnego znamienitszego faryzeusza. Stół nie był okrągły to późniejszy wynalazek - skądinąd ciekawe, odkąd Chińczycy zasiadają do swoich subtelnych biesiad

Sandały

sandałów quot i myślałem, że taka wersja jest u wszystkich trzech synoptyków. Tymczasem w dzisiejszej perykopie Mateuszowej mamy właśnie noszenie owego obuwia. Oczywiście drobiazg - ale mam ambicję znać wszystkie biblijne drobiazgi.

Bóg się rodzi

perykopa z Ewangelii Łukasza 2,1-14, która zaczyna się tak: 8222 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. quot Jest to jedna z bardzo nielicznych datacji

Początek życia

, było początkowo pamiątką poczęcia Jezusa, z czasem jednak stało się świętem Maryjnym. Może szkoda, bo jeśli mamy bronić życia ludzkiego od samego poczęcia, to wspominany powinien być przede wszystkim ten fakt, a nie opisane w dzisiejszej perykopie ewangelijnej zwiastowanie Marii, że będzie matką

Ojciec Józef

sytuacji jako ojca nie naturalnego. Wiemy na ten temat tyle, co prawie nic. Bo jeśli nawet coś napisano, to niejasno. Czytamy w poleconej perykopie tak: 8222 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie quot . Tak stoi w

Dziwne wskazania KEPu

obowiązuje kalendarz i porządek czytań z Missale Romanum 1962. Należy także uwzględnić w odpowiednim czasie zapowie-dziane przez Komisję Ecclesia Dei rozszerzenie kalendarza. Do wykonania czytań w języku narodowym por. Summorum Pontificum, art. 6 należy użyć perykop z zatwier-dzonego lekcjonarza mszalnego

O Dawidzie i wieprzach

Księga Samuela 15,12-14.30 16,5-13a Ewangelia Marka 5,1-20 Król moralnie wrażliwy Jeszcze o Dawidzie. Perykopa wzruszająca bardzo. Król jest w oku cyklonu, jakim był dla niego bunt własnego syna. 8222 Serca ludzi z Izraela zwróciły się do Absaloma quot , więc Dawid ze swymi sługami ucieka z

Bogacz i Łazarz

się, że wyznacznikiem nie jest tu też bogactwo czy nędza, gdyż wcale nie determinuje to jakim ktoś jest człowiekiem. A przypowieść nie mówi nic o tym, czy bogacz i Łazarz przestrzegali przykazań. Jakie więc jest przesłanie tej perykopy ? Moim zdaniem chodzi tu głównie o ostrzeżenie przed tym co może

Matka jedności czy wrogości

Ewangelia Jana 2, 1-11 Dziś w Polsce uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Jesteśmy narodem szczególnie maryjnym, może między innymi dlatego, że los nam nie szczędził nieszczęść, a w niedoli trzeba szukać pomocy u tych, co mogą wesprzeć. Tak jak szukali pomocy weselnicy w dzisiejszej perykopie

Matka jedności czy wrogości

Ewangelia Jana 2, 1-11 Dziś w Polsce uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Jesteśmy narodem szczególnie maryjnym, może między innymi dlatego, że los nam nie szczędził nieszczęść, a w niedoli trzeba szukać pomocy u tych, co mogą wesprzeć. Tak jak szukali pomocy weselnicy w dzisiejszej perykopie

Eunuch czy dworzanin?

głównego polskiego przekładu, tylko wieloznaczności słowa. Francuski 8222 Dictionnaire de la Bible quot A.M. Gerarda Editions Robert Laffont, Paryż 1989 sugeruje, że gdyby chodziło tu o kastrata, można by w tej perykopie widzieć otwarcie nowej religii także na owych wykluczonych w starej.

Śmierć - coś dla każdego

, wbrew prawom biologii przecież. Otóż Jezus odpowiada po prostu, że w nowej rzeczywistości nie będzie czegoś takiego, jak małżeństwo: zmartwychwstali będą 8222 równi aniołom quot . Ta perykopa o życiu przyszłym skojarzyła mi się z książką-wywiadem z ojcem Joachimem Badenim, którą właśnie wydał

Sacrum et pecunia

nie śpią. No i na koniec moje skojarzenie dzisiejszej perykopy ewangelicznej ze sprawą pieniędzy kościelnych. Nie ma rady, od tego są rady ekonomiczne, konieczne w każdej parafii, żeby nie było plotek o proboszczowym zdzierstwie.

Przypowieść o dobrym pasterzu i owczarni

, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby cos ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni quot .              .   Ewangelia wg Św. Jana 10 , 1-10 Dzisiejsza perykopa, mimo tak często

Zapowiedź dotycząca przyszłości

oznacza to jednak, że koniec świata jest bardzo bliski ? Nie wiem i tak naprawdę - wcale nie chcę wiedzieć.  Po co ? Co to zmieni ? Kilka dni temu czytałam, że jakaś sekta w Rosji zamknęła się w jaskini, oczekując w maju przyszłego roku końca świata. Nawet wierząc w to dokładnie jak w perykopie - ktoś im

Chrystus Zbawicielem pogan

perykopa to jeden z bardziej znanych fragmentów Ewangelii. Historie o trzech królach mędrcach znają wszyscy.  Zastanawiałam się juz wiele razy - skąd wiedzieli ? Pochodzili ze Wschodu, wychowani w innej kulturze, jeżeli znali nawet religię Żydów - to raczej tylko jako uczeni i badacze, a nie jako wyznawcy

Coś o szczęściu

było uwierzyć, że On dalej JEST. Nie tylko jemu, ale Ewangelia akcentuje właśnie jego sceptycyzm. Zamyśliłem się nad puentą perykopy: 8222 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 8221 . Informowałem tu już wiele razy, że polskiemu słowu 8222 błogosławieni 8221 odpowiada w oryginale

Działalność Jana Chrzciciela

, którzy szukali ratunku przed nadchodzącym gniewem Bożym. Do zrozumienia w pełni tej perykopy potrzebna byłaby większa wiedza historyczna, której nie mam.  Nie czuję różnicy pomiedzy faryzeuszami i sadyceuszami i dlaczego tak ich ganił Jan Chrzciciel ?  Zastanawiam się natomiast cały czas nad tym, co

Papież marszałkiem Kościoła!

Ewangelia Mateusza 16, 13 - 19 Sławna nominacja Szymona Piotra na opokę Kościoła. Perykopa ta stawia w sposób zasadniczy problem struktury władzy w Kościele. Katolicy uważają, że tak powstało papiestwo, inni chrześcijanie, że to oczywista nadinterpretacja. Paweł Bieliński z KAI przeprowadził wywiad

Nie rób drugiemu...

Ewangelia Mateusza 18,21-35 Czasem wpisuję tu tekst ewangeliczny, ale może niepotrzebnie, bo przecież każda Czytelniczka i każdy Czytelnik ma Biblię w domu i jak będzie chciał, to zajrzy. Zresztą są perykopy bardzo znane, takie, jak ta dzisiejsza. Jak przypowieść o królu, który ulitował się nad

Taki był w on czas obraz Boga

pochwalił go i nagrodził, bo nie odmówił Mu tej ofiary? Tłumaczy się, wiem, że chodzi tu o posłuszeństwo Bogu jako takie i że przesłanie tej perykopy jest też takie, że ofiar z dzieci czynić nie wolno.  Coś tu jednak nie gra, przesłania owego nie raczej nie widać. Wolę egzegezę bardziej radykalną. Bóg

Tekst antymaryjny?

negatywny, a przynajmniej zachowują daleko idącą rezerwę. Dlatego nazywane bywają tekstami 171 antymaryjnymi 187 ... . W Mk 3, 31-35 centralną ideą są słowa Jezusa określające Jego prawdziwą rodzinę. ... Omawiana perykopa sama w sobie nie musi mieć wymowy negatywnej wobec Matki Jezusa. Nie wyklucza

Pokłócili się 8222 ...eusze

Dzieje Apostolskie 22,30 23, 6-11 Barwna perykopa. Paweł, człowiek w ogóle porywczy, z chytrością nie mający jakby nic wspólnego, tu okazuje się cwanym graczem. Oskarżony przez starszyznę żydowską przed władzą rzymską, staje przed trybunem i Sanhedrynem znając istniejącą w tym drugim różnicę zdań

Etyka bez kodeksu II

powyżej pełny tekst dzisiejszej perykopy, bo krótka a bardzo ważna. Mówi o podstawach, sednie etyki ewangelijnej. Miłość Boga i czyli bliźniego jest pierwszym, czyli najważniejszym, podstawowym przykazaniem. O wiele ważniejszym niż 8222 całopalenia i ofiary quot , czyli czynności sakralne, nie sensu

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

tylko etap naszej egzystencji -  następuje całkowite przewartościowanie tego co naprawdę ważne i istotne. Dzisiejsza perykopa pokazuje też - jak różny może być odbiór tego samego zjawiska. Jedni usłyszeli głos, inni grzmot. Jak to wytłumaczyć? Z ludzkiego punktu widzenia raczej prosto, stykamy się z tym

De sexto alias sexo. Antykoncepcja itp.

Księga Daniela 13,41-62 Ewangelia Jana 8,1-11 Dziś temat seksowny. Z Księgi Daniela opowieść o Zuzannie i obrzydliwie lubieżnych starcach oraz o przenikliwym młodzieńcu Danielu, który udowodnił, że paskudnie kłamią. A z Ewangelii Jana perykopa o uratowaniu przez Jezusa cudzołożnicy z zagadkowym

Wskrzeszenie córki Jaira

bioenergoterapeutą uzdrawiającym ludzi. Tym bardziej, że druga część perykopy mówi już nie o uzdrowieniu, a o wskrzeszeniu zmarłej dziewczynki. Znowu dochodzę do wniosku, że Jezus dokonywał cudów tylko jakby przy okazji. Nie to było najważniejszym celem Jego ziemskiej działalności.....

Odrzucenie Jezusa w Nazarecie

wybrał? Osobną kwestią są wymienione w perykopie imiona braci oraz wzmianka o siostrach Jezusa. Na tej podstawie zbudowano różne teorie. Wiele z nich można znaleźć również w necie. Tak naprawdę jednak - jakie ma to znaczenie? Dla mnie żadne ....

Rozesłanie Apostołów

zobowiązani do kontynuowania tej misji? Wprawdzie nadprzyrodzonej mocy wypędzania demonów i uleczania chorób nie mamy, ale czy to oznacza, że pozostałe wytyczne nas nie obowiązują? Czy można głosić Ewangelię nie mając nic, nawet zapasowego ubrania? Dzisiejsza perykopa mówi o tym, że tak. Nie są tu potrzebne

Kto z was jest bez winy...

został tylko On i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: Kobieto, gdzie oni sa? Nikt Cię nie potepił? Ona zaś odparła: Nikt, Panie . Wtedy jej oświadczył: Ja tez cię nie potępiam. Idż, lecz odtąd juz nie grzesz .  Ewangelia wg Św. Jana, 8, 1-11 Jedna z najbardziej znanych perykop. I

Święty Józef rozdwojony w sobie

dzisiaj alternatywnie perykopie z kolei Łukaszowej 2, 41-51a . Jest to opowieść o zatrzymaniu się Jezusa w Świątyni i Jego pytaniu potem: 8222 Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? No właśnie, Józef nie był faktycznie ojcem Jezusa, co nie było

Rozterki samego Jana Chrzciciela

chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi . Bibliści to uczeni, a uczony powinien zadawać pytania, unikać odpowiadania w chórze, nawet upierać się przy własnym zdaniu. Powyższa perykopa

Cudowne uzdrowienia paralityka. Cud Taizé

, tłumaczenie tej perykopy, gdzie ów mebel nazwaliśmy łóżkiem, bo nie mogło to być ciężkie łoże 8221 Synopsa 8221 Michała Wojciechowskiego ma wręcz 8222 nosze . Ale to są oczywiście, mówiąc nieelegancko, duperele: ważne jest wydarzenie niezwykłe, cud. Można chyba dość łatwo 8222 znaturalizować całą

Daniel I pośród lwów

Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Znów perykopa błyszcząca symboliką. Dzisiaj przychodzi mi na myśl przede wszystkim Daniel Rufeisen, który też ocalał w sposób zaprawdę cudowny spośród

Początek Ewangelii wg Św. Łukasza

naprawdę tkwi w nauce Jezusa. Dla Kościoła jako instytucji jest to proste i oczywiste. Dla każdego z nas - niekoniecznie. Moja metodą na codzienny kontakt z Ewangelią jest czytanie perykopy przeznaczonej na każdy dzień. Traktuję to w pewien sposób jako motto na nadchodzący dzień.  

Zwycięstwo zwykłą procą

głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. 8221 Jedna z tych perykop biblijnych, bez których nie byłoby sporego kawałka kultury kręgu śródziemnomorskiego. I jedna z tych, które same proszą się o akcent optymistyczny. Tu jest oczywiście takowy: oto mały i słaby

Salomona sukcesy wszelakie

. Przeraźliwie trudno pojąć, że kto się wywyższa, będzie poniżon i na odwrót. Że kto chce być wielki, skarleje, gdy minie trochę czasu i prawda wyjdzie na wierzch. Co do Salomona, to Bóg mu szczęścił na potęgę. Dziś perykopa o tym, jak odwiedziła go królowa Saby. Czyli takiego państwa i ludu Sabejczyków w

Święty Dawid z Betlejem

wyróżnikiem, wyróżnieniem przez Opatrzność. Życiorys Dawida jest arcydramatyczny, czego tam nie mamy: walkę z Goliatem, zazdrość morderczą Saula, zabójczą miłość do Batszeby, wreszcie bunt własnego syna. W tej ostatniej sprawie znów widzimy blask świętości: dzisiejsza perykopa czytana w kontekście całej

Magdalena, Wanda, Pascalina, czyli Eros ożeniony z Agape

perykopa ewangelijna. Co do mnie, tego rodzaju inspiracja biblijna widzi mi się w dawnej praktyce dyskusyjna. Jest taki pomysł na rysunek komiczny: jak sobie mały Jaś to i owo wyobraża. Otóż wyobrażenia dawnych arcymistrzów malarstwa na tematy biblijne robią na mnie podobne wrażenie - jakiejś infantylnej

Święto Chrztu Pańskiego

.Mateusza, 3, 13-17   Kolejny już rok zastanawiam się nad tym samym pytaniem, nie znajdując jednoznacznej odpowiedzi. Dzisiejsza perykopa opowiada nam o Chrzcie Jezusa czyli o czym właściwie? Jakie znaczenie miał udzielany przez Św.Jana chrzest? Na pewno zupenie inne niż dla nas. Obecnie chrzest uznawany jest

Morał midraszu o mędrcach ze Wschodu

! Nie, inaczej, pokorniej: oni nieraz lepiej czczą Jezusa niż my. Dzisiejsza perykopa ewangelijna urzeka nie tylko barwnością narracji także obrazowym przedstawieniem samego sedna Ewangelii: ostatni będą pierwszymi. A poza tym napisało mi się nową wersję dzisiejszej kolędy: Mędrcy, mędrcy, nie królowie

Chrystus, Harris, Jan Paweł II

Ewangelia Marka 1,45 8222 A ludzie zewsząd schodzili się do Niego . Końcowe zdanie dzisiejszej perykopy: stwierdzenie skutku Jezusowych uzdrowień, konkretnie jednego: oczyszczenia z trądu. Byłemu trędowatemu powiedział: 8222 Uważaj, nikomu nic nie mów. Ale on zaczął wiele opowiadać i

Przejrzenia

Ewangelia Łukasza 18, 41-43 8222 Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: - Przejrzyj, wiara twoja cię uzdrowiła . Ileż skojarzeń nasuwają te dwa wersety, ileż myśli mniej lub bardziej oryginalnych. Przypominam: perykopa zaczyna się od tego, że jej współbohater niewidomy siedzi przy drodze i

Mnichem mądrym być

usług, których maszyna nie wykona w całości. Również płytko racjonalistyczna awersja do kontemplacji jest - mam nadzieję - dzisiaj przeżytkiem, gdy mamy modę na buddyzm i słyszymy o dzielnych mnichach tybetańskich. Idea opuszczenia 8222 świata quot , którą mamy w dzisiejszej perykopie ewangelijnej

Quo vadis?

PERYKOPY Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: 171 Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie

Jezus, poganka i psy

, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: - O niewiasto, wielka jest twoja wiara niech ci się stanie, jak chcesz. W tej chwili jej córka została uzdrowiona. 8221 Nie jest to perykopa najłatwiejsza do pojęcia. Czemu Jezus nie kwapił się

Prawo Boże a zwyczaje

złe myśli, rozpusta, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zawiśc, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zlo wychodzi na zewnątrz i plami człowieka .       Ewangelia wg Św. Marka, 7, 1-8,14-15,21-23 W tej perykopie na pewno nie o pochwałę brudnych rąk chodzi

Miejsca:

Janów (171)
Marki (87)
Pawłów (75)
Jerozolima (49)
Józefów (35)
Warta (23)
Warszawa (20)
Rzym (16)
Kraków (15)
Łódź (12)